Regulamin

Regulamin Centrum Psychologii, Psychoterapii i Rozwoju „DOBRY PSYCHOLOG”

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

1. W Centrum Psychologii, Psychoterapii i Rozwoju „DOBRY PSYCHOLOG” należącym do DP EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-848), przy ul. Kolońskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001079267, NIP: 6343033901, REGON: 527444915 (dalej zwane „CENTRUM DP”) przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem, psychoterapeutą, logopedą lub innym specjalistą i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

2. W ramach oferty CENTRUM DP prowadzone są konsultacje psychologiczne, indywidualne sesje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii par i małżeństw. Zarówno konsultacje, jak i sesje psychoterapeutyczne mogą być prowadzone w formie spotkań tradycyjnych, odbywających się w gabinecie lub też w formie sesji online.

3. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami psychologicznymi, które dają możliwość wzajemnego poznania się, jak również służą sformułowaniu problemu, ustaleniu celu lub celów psychoterapii oraz określeniu zasad współpracy.

4. Proces psychoterapii rozpoczyna się zawsze od zawarcia kontraktu terapeutycznego. Ustalone w nim indywidualne warunki współpracy dostosowane są do potrzeb Klienta i mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.

5. Konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii par i małżeństw prowadzone są z częstotliwością jeden raz w tygodniu i trwają po 50 minut każda.

6. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu. W sytuacji, gdy sesja zostaje opóźniona z powodów zależnych od terapeuty, czas jej trwania zostanie odpowiednio wydłużony w trakcie bieżącego lub kolejnego spotkania, w zależności od możliwości każdej ze stron.

7. Wszystkie usługi świadczone w ramach CENTRUM DP są zgodne z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

8. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług praca psychoterapeuty poddawana jest regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

1. Psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychoterapeutę, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 i 5.

3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych wyłącznie za obopólną zgodą Klienta i psychoterapeuty, w szczególności, jeśli nagranie stanowi materiał pomocniczy w procesie psychoterapii.

4. Psychoterapeuta w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychoterapeutycznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

5. W przypadku, kiedy w ocenie psychoterapeuty zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.

6. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.

7. Psychoterapeuta prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja czy sesja psychoterapeutyczna lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.

§3 Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania sesji konsultacyjnych lub terapeutycznych.

2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

3. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.

4. Podejmując kontakt z CENTRUM DP Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia psychoterapii, w szczególności umawiania wizyt, kontaktu przez e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§4 Rezerwacja sesji i płatności

1. Konsultacje psychologiczne oraz sesje psychoterapeutyczne w CENTRUM DP można rezerwować korzystając z panelu rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej https://dobry-psycholog.com.pl/.

2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie opłaty za sesję korzystając z płatności internetowych świadczonych przez firmę T-Pay.

3. Należności za psychoterapię długoterminową mogą zostać opłacone z wyprzedzeniem w recepcji CENTRUM DP w Katowicach przy ul. Kolońskiej 1. Możliwa jest płatność gotówką lub kartą.

4. Osoby rozliczające się w systemie miesięcznym zobowiązane są do uregulowania płatności za sesje terapeutyczne z bieżącego miesiąca najpóźniej w dniu pierwszej sesji przypadającej w następnym miesiącu.

5. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie dobry-psycholog.com.pl w zakładce Cennik

§5 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1. Zaakceptowanie warunków współpracy przez Klienta jest równoznaczne z zagwarantowaniem mu przez CENTRUM DP stałej pory spotkań z terapeutą (uzgodnione: dzień tygodnia i godzina sesji).

2. W sytuacjach losowych istnieje możliwość zmiany dnia i/lub godziny sesji terapeutycznej, pod warunkiem dostępności innych terminów w danym tygodniu.

3. Informacja dotycząca zmiany dnia i/lub godziny sesji powinna zostać zgłoszona do CENTRUM DP najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony wcześniej termin spotkania, do godziny 18:00.

4. Aby odwołać sesję bez ponoszenia kosztów należy poinformować CENTRUM DP o nieobecności na sesji terapeutycznej nie później niż w 24 godzin przed planowanym spotkaniem. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 7 dni przelewem na podane konto bankowe.

5. Odwołanie sesji po tym terminie lub nieobecność Klienta bez wcześniejszego uprzedzenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny sesji.

6. W przypadku odwołania spotkania w dniu sesji z przyczyn leżących po stronie CENTRUM DP kolejna sesja Klienta odbędzie się bezpłatnie.

§6 Postępowanie Reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Odstąpienie Od Umowy

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.

2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 48 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 48 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 03 marca 2024 r. i może ulec zmianie.

2. Klient korzysta z psychoterapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.